About us

Mission

Missie

The Land Service  is an environment-based youth program. It strives to equip the youth in the management and preservation of the environment in its totality. The use of educational environment-based activities and techniques are used to reach this goal.

Landsdiens is’n omgewingsgerigte jeugbeweging. Dit streef daarna om die jeug vaardig te maak in die hantering en bewaring van die omgewing in sy totaliteit. Om dié doel te bereik, word van opvoedkundige omgewingsgerigte aktiwiteite en tegnieke gebruik gemaak.

To be a genuine member of the Land Service (to care, be involved in and to DO with regard to all environmental issues) so that it will be available to and will become a way of life to each and every South African. In this way it will mean that Land Service members will better the environment in which they live and thus be proudly South African as they make a difference.

Die Landsdiens se droom is om ware Landsdiener te wees so te ontsluit dat dit toeganklik sal wees, en ook ‘n lewenswyse sal word van elke inwoner van Suid-Afrika. Elkeen moet omgee, betrokke wees en DOEN, veral betreffende omgewingskwessies. Sodoende werk Landsdiens liefde, omgewingsopheffing en gepaardgaande landstrots asook verskilmakende burgerskap in die hand.

Vision

Visie

Lidmaatskap

Die Landsdiens is toeganklik vir alle persone wat hulself met die doelstellings van die Beweging kan vereenselwig. Hoewel meeste van die klubs binne die fases van die formele opvoedingstelsel (laerskole, hoërskole en tersiëre instellings) bedryf word, word gesinsklubs en belangegroepe (Voëlkyk-, stap-, uitreik-, lees-, handvaardigheidsklubs, en dies meer) met graagte geakkommodeer. Individue kan ook by die Landsdiensbeweging affilieer. Lede en klubs word amptelik geregistreer. 

Membership

The Land Service is accessible to all people who are able to endorse all the pillars (or loves) and aims of the movement. Although most of the clubs are centred and driven around the formal education system (primary, secondary and tertiary institutions) family clubs and special interest groups (bird watching-, hiking-, outreach-, reading-, arts and craft clubs as well as other special interest groups) are accommodated. Individuals can also be affiliated with the Land Service Movement. Members and clubs are officially registered.

Wat Landsdiens sy lede bied

 • Gesonde, stimulerende aktiwiteite, kampe en projekte
 • Positiewe en verskilmakende insette ter bevordering van „n gesonde aarde
 • Gesonde en skeppende vryetydsbesteding
 • Geleentheid tot selfverwesenliking
 • ‘n Praktiese en stimulerende toekenningstelsel
 • Geleentheid tot diens aan die gemeenskap
 • ‘n Klimaat vir kameraadskap en samehorigheid
 • Geleentheid vir ontplooiing tot gebalanseerde volwassenheid
 • Kennis en ervaring
 • Ontwikkeling van praktiese – en lewensvaardighede

What Land Service offers to its members

 • Healthy, stimulating activities, camps and projects
 • Positive input and making a difference to improvement of a healthy earth
 • Healthy and creative spending of leisure time
 • Opportunity for self-realisation
 • A practical and stimulating award system
 • Opportunities for service to the community
 • A climate for companionship as well as solidarity
 • Opportunities to unfolding a balanced adulthood
 • Knowledge and experience
 • Development of practical – and life skills

Hoe bevorder die Landsdiens sy produkte:

Die Beweging bevorder sy produkte deur die stig van aktiewe klubs, wat Landsdiens prakties en stimulerend uitleef, deur middel van:

Vaardigheidsontwikkelingsprojekte:

 • Uitstallings
 • Opvoerings
 • Deelname aan buitelugopleidingsprogramme
 • Avontuurprojekte
 • Handvaardigheidsopleiding

Opvoedkundige stimulering:

 • Buitelugopvoedingsprogramme
 • Tema gebaseerde kompetisies
 • Gesonde lewenstyl

Bewaring:

 • Besoek natuurreservate saam met spesialis instrukteurs en gidse
 • Georganiseerde besoeke aan instellings van natuurgeskiedenis, wetenskap en kultuur
 • Parkontwikkeling en groensone bewaring
 • Inligtingsessies en besprekings oor omgewingsaangeleenthede

Arbeid:

 • Aanpak van rehabilitasieprojekte
 • Boomplant en verfraaiingsprojekte
 • Volhoubare voedselproduksie

Kultuur:

 • Bevordering van multikulturele aktiwiteite en deelname
 • Leierskapsontwikkeling
 • Sosiale vaardigheidsontwikkeling

Gemeenskapsdiens:

 • Besoeke aan instellings soos ouetehuise en hospitale
 • Strand-, rivier- en parkopruimingsaksies

Sosiale interaksie, asook stimulerende kampe, van klub tot internasionale vlak.

 

Die grense van Landsdiensaktiwiteite en -inisiatiewe strek so ver as die Landsdiensleier en bestuur se interpretasie en verpraktisering van die doelstellings. Die grense van Landsdiens is onbeperk. Dus, hoe meer inisiatief, hoe meer Landsdiens – hoe interessanter die inisiatief, hoe interessanter die Landsdiens. Hoe sinvoller die inisiatief, hoe sinvoller is die Landsdiens.

How the Land Service  promotes its services:

Land Service promotes its services through the formation of clubs which make Land Service practical and stimulating using the following methods:

Skills development projects:

 • Exhibitions
 • Concerts
 • Participation in open air programmes
 • Adventure projects
 • Craft – and skills training

Educational stimulation:

 • Open air educational programmes
 • Themed competitions
 • Healthy lifestyles

Conservation:

 • Visit nature reserves accompanied by specialised instructors and guests
 • Organised visits to institutions which feature the history of nature, science and culture
 • Development of park and green zone conservation
 • Information sessions and discussions regarding environmental issues

Labour

 • Taking on rehabilitation projects
 • Tree planting and beautifying projects
 • Sustainable food production

Culture

 • Improvement of multicultural activities and participation
 • Leadership development
 • Social skills development

Community service

 • Visits to institutions such as old age homes and hospitals
 • Beach-, river- and park clean-ups

Social interaction, as well as stimulating camps, on both club and international level.

The borders of Land Service activities and initiatives can reach as far as the Land Service leader and managements‟ interpretation and practicality of the aims are allowed. The borders of Land Service are limitless. Thus, the more initiative – the more Land Service which would then result in more interesting things that will be able to take place within the Land Service Movement. Also, the more meaningful the initiatives are, the more credibility the Land Service Movement will have.

Other information:

Ander inligting: